W żłobku realizowane są następujące projekty:

  1. Maluch +
  2. „Jezioraczek placówką opieki i rozwoju dla dzieci do lat 3”
    współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. Wartość całkowita: 998 807,72 zł
    Koszty kwalifikowane: 998 807,72 zł
    Dofinansowanie: 848 986,56 zł

Projekt

„Jezioraczek placówką opieki i rozwoju dla dzieci do lat 3”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości godzenia życia zawodowego i rodzinnego 64 osób, w tym 60 K(matka/op.pr.) i 4 M( ojcowie/pr.op.), posiadający dzieci w wieku 12 m-cy- 3 lata ( w tym dzieci niepełnosprawne), zamieszkałych/ lub zatrudnionych na terenie powiatu będzińskiego/ miasta Siewierz, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka w okr. realizacji proj. do 31.10.2019r., dzięki utworzeniu 32 m. opieki w żłobku dla dzieci w wieku 12 m- cy- 3 lata ( w tym dla dzieci niepełnosprawnych).

Projekt zakłada aktywizację osób niepracujących i/lub przebywających na urlopach wychowawczych w związku z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka. Dzięki działaniom podejmowanym w projekcie osoby wychowujące dziecko otrzymają pomoc w powrocie na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dla ich dzieci oraz akcje informacyjno- doradcze organizowane przez żłobek. Możliwość powrotu na rynek pracy opiekunów wpłynie pozytywnie na jakość życia rodzin poprzez zwiększenie ich dochodów.Powrót na rynek pracy opiekunów umożliwiony przez projekt wpłynie także na obniżenie stopy bezrobocia oraz poprawę jakości ekonomicznej obszaru dzięki zmniejszeniu barier utrudniających powrót do pracy osobom zatrudnionym, które przebywają na urlopach wychowawczych.

Projekt zakłada pomoc w powrocie na rynek pracy zarówno kobietom jak i mężczyznom. Ze względu na fakt iż w większości przypadków osobami pozostającymi w domu by opiekować się dziećmi są kobiety, to one zostaną objęte szczególną pomocą w powrocie na rynek pracy. Opiekunowie będą mieli dostęp do informacji dotyczących możliwości podjęcia zatrudnienia bezpośrednio w placówce żłobka. Pracownicy będą także prowadzili rozmowy z opiekunami motywujące ich do działania. Do żłobka będą przyjmowane dzieci bez względu na płeć- nie będzie to stanowić kryterium otrzymania miejsca w żłobku. Osoby zatrudniane w projekcie będą wybierane na dane stanowisko ze względu na posiadana wiedzę i doświadczenie. Płeć nie będzie stanowić kryterium przy wyborze personelu projektu. Wszystkie działania w projekcie będą podejmowane z zachowaniem równości szans i płci.

Przez okres 24 miesięcy łącznie wsparciem zostaną objęte 64 osoby., w tym 60 K( matki/op.pr) i 4 M (ojcowie/op.pr) posiadający dzieci w wieku 12 miesięcy- 3 lata ( w tym dzieci niepełnosprawne), zamieszkali i/lub zatrudnieni na terenie gminy Siewierz/ lub powiatu będzińskiego, powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka ( bez zatrudnienia lub na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, planujący powrót do zatrudnienia). Są to osoby, które ze względu na wychowanie dziecka oraz brak możliwości zapewnienia mu instytucjonalnej lub pozainstytucjonalnej opieki nie mogli do tej pory powrócić do pracy. ( także w pełnym wymiarze czasu pracy). lub podjąć zatrudnienia. W związku z trudną sytuacją matek na rynku pracy ( to one najczęściej nie podejmują lub przerywają zatrudnienie w związku z urodzeniem/wychowaniem dzieci). Stanowić one będą około 94 %UP.Bezrobocie rejestrowane w gminie Siewierz wynosiło w 2015 roku 10,8% (11,3% wśród kobiet i 10,4% wśród mężczyzn).Wybór grupy docelowej: preferowanie K: trudna sytuacja K posiadających małe dzieci. Na rynku pracy K stanowią 90% korzystających z urlopu macierzyńskiego. ( Dane GUS 2010)- z badań Fundacji Dzieci Niczyje (2014) ok. 60 % ojców skorzystało z należnego im urlopu rodzicielskiego po urodzeniu dziecka.Tendencja PL: z urlopów rodzicielskich i ojcowskich skorzystało w całym 2015r. ponad 631 tyś. rodziców, w tym 471,9 tyś.K i 153,3 tyś.M( Konferencja „Urlopy Rodzicielskie.Szanse i perspektywy” MPIPS, 03.2015r.), niski poziom aktywności zawodowej K i trudna sytuacja na rynku pracy K m.in. z powodu opieki nad dziećmi; wysoki % bezrobocia w wieku zakładania rodzin ( 25- 34 r.ż.); wysoki % K niepowracających do zatrudnienia po urodzeniu dziecka (20%), niewielkie możliwości skorzystania z opieki instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej.

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym programu operacyjnego. W ramach projektu zostanie utworzonych 32 nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dzięki zwiększeniu dostępu do wysokiej jakości opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3, rodzice/ opiekunowie dzieci będą mogli podjąć lub zwiększyć swoją aktywność na rynku pracy, co bezpośrednio wpłynie na ułatwienie godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Oprócz profesjonalnej opieki w przystosowanej do potrzeb dzieci placówce, otrzymają one możliwość nauki i rozwoju poprzez zajęcia dodatkowe (zajęcia z elementami integracji sensorycznej, plastyczne, arteterapię, zajęcia taneczne, teatralne z elementami logopedii oraz języka obcego). Dzięki temu opiekunowie będą mogli powrócić do pracy lub rozpocząć nową pracę bez obawy o jakość opieki nad swoimi dziećmi. Szczególną troską zostaną objęte kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka (stanowią one największy odsetek osób niepowracających na rynek pracy). Osiedle Jeziorna w Siewierzu ma wyjątkową lokalizację znajduje się na skraju aglomeracji śląskiej w pobliżu lotniska w Pyrzowicach.Ta lokalizacja umożliwia dobry dostęp do rynku pracy jednak brak żłobka utrudnia aktywność zawodową osobom z małymi dziećmi.

Skontaktuj się z nami

Telefon kontaktowy

+48 504 094 886
+48 605 597 716

E-mail

jezioraczek.zlobekniepubliczny@gmail.com

Adres

os. Siewierz Jeziorna
ul. Dzikiej Wiśni 4
42-470 Siewierz

Nasza placówka jest czynna cały rok poza dniami ustawowo wolnymi.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od 6:30 do 17:30